Príomhfheidhmeannach

Job Overview

Teideal an Phoist: Príomhfheidhmeannach
Gníomhaireacht: Foras na Gaeilge
Spriocdháta: 11.00am 22 Deireadh Fómhair 2021


RÓL AN PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Ceapfaidh an Foras Teanga an Príomhfheidhmeannach d'Fhoras na Gaeilge faoi réir cheadú an CATT. Mar atá leagtha amach sa Mheamram Airgeadais don Fhoras Teanga, is é nó í an Príomhfheidhmeannach an Duine Cuntasach a bheidh freagrach as riar éifeachtúil agus éifeachtach ar fheidhmeanna Fhoras na Gaeilge. Beidh an Príomhfheidhmeannach freagrach do Bhord Fhoras na Gaeilge maidir le húsáid acmhainní na Gníomhaireachta.


Beidh an Príomhfheidhmeannach freagrach as na gnóthaí laethúla, lena n-áirítear an méid seo a leanas mar phríomhfhreagrachtaí:

* bainistiú éifeachtach na Gníomhaireachta i gcomhréir lena reachtaíocht agus an treoir rialaithe atá curtha ar fáil ag an CATT nó aontaithe ag na Ranna Urraíochta;
* gach feidhm oibriúcháin, lena n-áirítear gnóthaí airgeadais, pearsanra, teicniúla agus saincheisteanna oibriúcháin eile;
* soláthar ceannaireacht straitéiseach, chomh maith le spreagadh foirne chun a chinntiú go ndéanfar comhordú éifeachtach ar spriocanna airgeadais agus oibriúcháin agus go mbainfear na spriocanna sin amach;
* comhlíonadh fhorálacha an Mheamraim Airgeadais atá aontaithe ag na Ranna Urraíochta agus na Ranna Airgeadais, i gcás ábhartha, le forálacha ábhartha an dá dhlínse;
* soláthar comhairle agus eolais don Bhord;
* soláthar comhairle agus eolais, nuair is iomchuí, do na Ranna Urraíochta agus don CATT; agus
* cinntiú go bhfuil cosaint tugtha do na hacmhainní uile agus go bhfuil siad á n-úsáid ar bhealach eacnamaíoch, éifeachtúil agus éifeachtach agus go gcomhlíonann na rialúcháin airgeadais agus na rialúcháin eile bainistíochta, atá ann chun cistí poiblí a chosaint, na ceanglais a bhaineann le cuibheas, rialtacht agus dea-bhainistiú airgeadais.

Cuntasacht
I gcomhréir le forálacha na reachtaíochta rialaithe, tuairiscíonn Foras na Gaeilge don Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán in Éirinn agus don Roinn Pobal i dTuaisceart Éireann ina gcáil mar Ranna Urraíochta thar ceann an CATT. Tionóltar cruinnithe foirmiúla monatóireachta gach ráithe, agus cruinnithe Earnála Teanga den CATT faoi dhó sa bhliain. Féadfar cruinnithe breise ad hoc a thionól de réir mar is gá. Cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go gcomhlíonfar an Comhaontú Seirbhíse reatha, chomh maith le forálacha an Mheamraim Airgeadais.
Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach do Chomhthionól Thuaisceart Éireann agus don Oireachtas agus tabharfaidh sé nó sí fianaise don Choiste um Chuntais Phoiblí agus do Choistí ábhartha eile sa dá dhlínse de réir mar is gá. Cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go bhfuil córais chearta bainistíochta agus rialaithe airgeadais in áit agus comhoibreoidh sé nó sí le hOifig Iniúchóireachta Thuaisceart Éireann agus le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste in Éirinn in ullmhú ráitis na gcuntas bliantúil, lena n-áirítear ráiteas ar rialúchán inmheánach. Cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach freisin go bhfuil córas daingean iniúchóireachta inmheánaí in áit chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistiú riosca agus chun a chinntiú go mbainfidh na caighdeáin is airde rialachais le bainistiú ghnóthaí Fhoras na Gaeilge. Cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go n-ullmhófar Pleananna Corparáideacha trí bliana agus Pleananna Gnó bliantúla agus go gcuirfear faoi bhráid an CATT iad gan mhoill i gcomhair a gceadaithe, i gcomhréir leis an treoir maidir le hullmhú pleananna atá eisithe ag na Ranna Airgeadais agus na Ranna Urraíochta. Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as fís agus straitéis a chruthú don eagraíocht, agus é nó í ag cinntiú go n-úsáidfear acmhainní chun an fhís sin a bhaint amach agus chun an straitéis a chur i bhfeidhm, agus go n-úsáidfear acmhainní na heagraíochta go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Bainistiú Airgeadais
Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as a chinntiú go bhfuil córais daingne um bainistiú agus rialú airgeadais in áit. Áireoidh sé sin buiséid a ullmhú agus a bhainistiú, riachtanais chaiteachais agus íostarraingt airgid a thuar go cruinn, luainiú airgeadra eachtrach a bhainistiú, rialacha soláthair phoiblí a chomhlíonadh agus comhlíonadh na rialacha náisiúnta ar fad maidir le bainistiú airgead poiblí sa dá dhlínse a chinntiú. Tá idirchaidreamh dlúth leis na Ranna Urraíochta riachtanach, chomh maith le tuairisciú dóibh ar bhonn rialta. Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach freisin as a chinntiú go bhfuil córais dhaingne in áit maidir le cosc, brath agus bainistiú calaoise agus neamhrialtachtaí.

Bainistiú agus Forbairt Acmhainní Daonna
Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as a chinntiú go bhfuil polasaithe cuí acmhainní daonna in áit agus go gcomhlíonann siad reachtaíocht fostaíochta i ngach ceann de na dlínsí ina bhfuil an eagraíocht gníomhach. Cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go bhfuil polasaithe agus nósanna imeachta soiléire in áit chun tacú leis an bhfeidhm acmhainní daonna agus go ndéanfar oiliúint, forbairt agus tacaíocht do bhaill foirne a phleanáil agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir le dea-chleachtas. Go háirithe, cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach go gcuirfear an oiliúint riachtanach ar fad a theastaíonn ó bhaill foirne ar fáil dóibh chun comhlíonadh agus cur i bhfeidhm na rialachán, na reachtaíochta, na bpolasaithe agus na rialacha a chinntiú. Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach faoi láthair as bainistiú agus forbairt 58 ball foirne coibhéis lánaimseartha atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath (Sráid Amiens), Béal Feirste, Gaoth Dobhair, Dún Seachlainn agus Ráth Chairn.

RIACHTANAIS DON PHOST
Ní mór d'iarrthóirí fianaise a chur ar fáil go bhfuil na scileanna agus an taithí seo a leanas acu:
* ardinniúlacht sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa, agus tiomantas don teanga;
* teist chruthaithe de cheannaireacht ag leibhéal sinsearach, lena n-áirítear treo agus fís straitéiseach, agus leibhéal ard scileanna bainistíochta agus eagrúcháin, lena n-áirítear an cumas foireann a threorú, a bhainistiú, a spreagadh agus a fhorbairt;
* treorú agus bainistiú éifeachtach ar phróisis rialachais chorparáidigh, ina léirítear bainistiú éifeachtach riosca, bainistiú éifeachtach airgeadais agus gnóthú luach ar airgead as acmhainní eagraíochtúla;
* scileanna láidre anailíseacha agus cinnteoireachta agus cumas cruthaithe maidir le breithiúnais stuama a thabhairt ar cheisteanna casta agus íogaire;
* sárscileanna cumarsáide agus idirphearsanta agus an cumas ionadaíocht a dhéanamh go muiníneach thar ceann na heagraíochta i réimse fóram agus meán agus cumas cruthaithe maidir le caidrimh mhaithe oibre a bhunú agus a chothú le réimse leathan páirtithe leasmhara sinsearacha i dtimpeallacht íogair pholaitiúil;
* leibhéal ard d'ionracas gairmiúil agus pearsanta agus tiomantas do chothroime, comhionannas agus trédhearcacht agus tuiscint ar riarachán poiblí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.


PRÍOMHTHÉARMAÍ AGUS PRÍOMHCHOINNÍOLLACHA
Tuarastal: €131,650
Teidlíocht saoire: 30 lá (móide 10 lá reachtúil)
Scéim Pinsin: An Scéim Pinsin Thuaidh/Theas.
Tréimhse: Is 5 bliana téarma an chonartha. Is post lánaimseartha é an post.

Láthair: Tá ceanncheathrú Fhoras na Gaeilge i mBaile Átha Cliath. D'fhéadfadh go n-éileodh an post taisteal ar bhonn rialta laistigh d'Éirinn agus Tuaisceart Éirinn agus taisteal thar lear ó am go ham.
Tá an chuid seo á cur ar fáil chun críche faisnéise amháin agus ní hionann í agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta

AN PRÓISEAS ROGHNÚCHÁIN
1. CV cuimsitheach (gan dul thar 1,200 focal);
2. Inniúlachtaí - 'Foirm do Phríomhéachtaí' (atá ar fáil ag Aguisín 1); agus
3. Ráiteas gairid pearsanta (gan dul thar 800 focal) ina dtugann tú breac-chuntas ar an bhfáth gur mian leat a bheith san áireamh don phost agus na scileanna, an taithí agus na luachanna atá agat a chomhlíonann riachtanais an phoist.

Modhanna roghnúcháin
D'fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith ina chuid den phróiseas roghnúcháin:

* Measúnú ar cháilitheacht;
* Gearrliostú iarrthóirí ar bhonn an eolais atá ina n-iarratas;
* Teist scríofa Gaeilge;
* Réamhagallamh, a bhféadfadh cur i láthair a bheith mar chuid de; agus
* Agallamh deiridh, a bhféadfadh cur i láthair nó cleachtadh de chineál eile a bheith mar chuid de.


Is féidir Leabhrán Faisnéise agus Foirm Iarratais a fháil ag info.frsrecruitment.com/foras-na-gaeilge

nó trí theagmháil a dhéanamh le:
Bernadette Sisson
Teil: OO 353 86 466OO41

Apply Today

* indicates required field